แม้เราเป็นชาวบ้าน     เราก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
กระบวนการขับเคลื่อน ตำบลสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา

แนวคิด การจัดทำ พรบ.อสม. (Hot Clip) โดย นายดนัย สุวรรณา ผู้แทนกลุ่มกฏหมาย สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาบทบาม อสม. ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการส่งเสริม fake rolex
breitling replica
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1
(เดือนตุลาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557)อ่านต่อ

ใบประกาศนียบัตรอสม.นักจัดการ ปี 2556

ดาวน์โหลด

ใบประกาศนียบัตรอสม.เชี่ยวชาญ ปี 2556

ดาวน์โหลด

การรับสมุครและคัดเลือก อสม.และบุตรหลานของอสม.เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ‏

ดาวน์โหลด
ดูตารางการใช้ห้องประชุม
วารสาร
ฐานข้อมูลงาน สช. ชมรม อสม. ภาคกลาง ตำบลจัดการสุขภาพ ภาคกลาง โรงเรียน อสม. อสม. ภาวะน้ำท่วม คู่มือเบาหวาน อสม.